Disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, stemt u in met onze voorwaarden.

Algemeen
De website www.mintvastgoed.nl wordt beheerd door MINT Vastgoed B.V., mede ten dienste van de aan haar gelieerde ondernemingen. Verwijzing naar deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MINT Vastgoed B.V.

Informatie
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die MINT Vastgoed aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. MINT Vastgoed behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

Gekoppelde sites
Op de website van MINT Vastgoed wordt, naast verwijzingen naar websites van aan MINT Vastgoed gelieerde ondernemingen, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat MINT Vastgoed door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan MINT Vastgoed. Wanneer gebruik gemaakt wordt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom
MINT Vastgoed behoudt, dan wel heeft aanspraken op alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze website (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MINT Vastgoed, te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Aansprakelijkheid
In geen geval is MINT Vastgoed, zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. MINT Vastgoed aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site – in welke vorm dan ook – elektronisch aan MINT Vastgoed wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.